Algemene voorwaarden (AV) Woningwaard BV:

Artikel 1: Definities

1.1: “Woningwaard B.V.”

Wij zijn Woningwaard B.V.

Je kunt ons op de volgende manieren bereiken:

Telefoon: 020 - 43 57 55 8

Mail: info@woningwaard.nl

We zijn maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 bereikbaar.

Ons KVK-identificatienummer: 63534401

Ons BTW-identificatienummer: NL 8552.78.614 B01

In de volgende artikelen van deze algemene voorwaarden zullen wij onszelf ‘Woningwaard’ noemen. Woningwaard behoudt het recht voor om zich door andere partijen te laten vertegenwoordigen of bijstaan.

1.2: Aanvrager” (of in meervoudsvorm “Aanvragers”): Een natuurlijk persoon die schriftelijk aangeeft een Mijn Woonplan-maatwerkadvies te willen ontvangen.

1.3: “Uitvoerder” (of in meervoudsvorm: “Uitvoerders”): Een bedrijf dat verduurzamingsproducten levert aan particuliere woningeigenaren en kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van de diensten van Woningwaard B.V.. 

1.4: “Tool”: De Woningwaard-calculatietool die een maatwerkadvies verschaft aan de Aanvrager, bereikbaar via https://wijknaam.woningwaard.nl.

1.5: “Mijn Woonplan”: Het maatwerkadvies dat, op aanvraag, voortkomt uit de Tool.

1.6: “Schriftelijk”: Onder schriftelijk wordt mede begrepen per e-mail of per telefax of toestemming via internet.

1.7.: “Actie”: Een project binnenin een wijk waar woningeigenaren toegang hebben tot de online maatwerkadviezen van Woningwaard. De deelnemende wijken staan vermeld op Website.

Artikel 2: Deelnamevoorwaarden  

2.1: Aanmelding en inschrijving zijn gratis.

2.2: Aanvrager is minimaal 18 jaar oud en woont op een voor Woningwaard verifieerbaar adres.

2.3: Aanvrager woont in één van de deelnemende wijken.

2.4: Door zich aan te melden erkent Aanvrager deze Deelnamevoorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.

2.5: Woningwaard behoudt zich het recht voor om, om wat voor reden dan ook, aanmeldingen te weigeren. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer het woningtype van Aanvrager teveel afwijkt van het type woningen dat Woningwaard in haar maatwerkadviezen nauwkeurig kan berekenen.  Het geldt ook als een persoon foutief een brief met het aanbod van een Mijn Woonplan-maatwerkadvies heeft ontvangen. Ondanks dat Woningwaard veel moeite doet om de juiste adressen te selecteren, kunnen personen soms foutief met het aanbod voor Mijn Woonplan zijn aangeschreven.

2.6: Woningwaard mag deelname van een persoon weigeren indien de woonwijze van een persoon of het gebruik van installatietechnische apparatuur dermate afwijkt van landelijke gemiddelden, dat een nauwkeurige berekening over de werking van geadviseerde maatregelen in het geding komt.

2.7: Aanvrager is eigenaar-bewoner of verhuurder van een woning in de deelnemende wijk, dan wel beschikt over toestemming ten aanzien van de woning om deel te mogen nemen aan de Actie.

2.8: Aanvrager garandeert dat de door haar/hem verstrekte informatie correct is. Indien wijzigingen plaatsvinden in deze gegevens dan worden deze per ommegaande schriftelijk doorgegeven aan Woningwaard.

2.9: Aanvrager geeft toestemming om na aanvraag van een offerte gebeld te worden door Woningwaard om mogelijke onduidelijkheden te verhelderen en/of vragen te beantwoorden, alsook om een woningopname in te plannen.

2.10: Woningwaard kan geenszins verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de offerte. Vanaf de aanvraag van de offerte, verwijst Woningwaard door naar de algemene voorwaarden van Uitvoerder betrokken bij het project waarbinnen de offerte wordt aangevraagd. Dit betekent ook dat Aanvrager zich vanaf het ontvangen van de offerte met vragen, opmerkingen of wijzigingen in gegevens direct tot deze zelfde Uitvoerder richt.  

2.11: Aanvrager geeft door zich aan te melden toestemming om na deze Actie per e-mail te worden geïnformeerd over andere activiteiten vanuit Woningwaard. Als Aanvrager Woningwaard per telefoon of e-mail informeert daar geen prijs op te stellen, verwijdert Woningwaard zijn/haar gegevens en benadert Woningwaard Aanvrager niet meer.

Artikel 3 - Beperking aansprakelijkheden:

3.1: Woningwaard gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door Aanvragers zijn verstrekt in het kader van het Mijn Woonplan-maatwerkadvies, voor zover aan deze vertrouwelijkheid door de overheid geen beperkingen zijn opgelegd.

3.2: Woningwaard verricht alle inspanningen om ervoor te zorgen dat de berekende besparingen, informatie en investeringsgetallen accuraat zijn, maar kan dat niet garanderen. Woningwaard voert berekeningen uit op basis van de op dat moment door Aanvrager gegeven antwoorden en door derde partijen aangeleverde gegevens.  Op veranderingen in gedrag en/of klimaat kan Woningwaard niet anticiperen.

3.3: Woningwaard sluit de aansprakelijkheid uit voor enig defect dat verband houdt met een indringing in haar computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de site kunnen aantasten.

3.4: Woningwaard verbindt Uitvoerder met Aanvrager. Dit is een dienst waarvoor Woningwaard door Uitvoerder via een provisie betaald wordt na uitvoering van een maatregel. Uit het verbinden van Uitvoerder met Aanvrager kan enige aansprakelijkheid ontstaan ten opzichte van Aanvrager.

3.5: Woningwaard is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een contractuele relatie tussen Aanvrager en Uitvoerder die voortkomt uit de Actie. De contractuele relatie tussen Uitvoerder en Aanvrager wordt gedefinieerd in de voorwaarden van de Uitvoerder die Aanvrager accepteert indien Aanvrager een contract met de Uitvoerder aangaat voor het uitvoeren van een maatregel.

3.6: Woningwaard verricht alle inspanningen om ervoor te zorgen dat de voorgedragen Uitvoerders vaardig en beschikbaar zijn, maar kan dat niet garanderen. Woningwaard sluit alle aansprakelijkheid voor schade door het (niet) uitvoeren van een opdracht die tot stand is gekomen via Tool van Woningwaard uit, behalve als die schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet vanuit Woningwaard.

Artikel 4: Ongeldige bepalingen

Wanneer er in deze algemene voorwaarden bepalingen te vinden zijn die wettelijk niet houdbaar zijn, dan worden deze vervangen door de meest vergelijkbare bepalingen die wel wettelijk houdbaar zijn.

Artikel 5: Verplichtingen van Woningwaard

Woningwaard verplicht zich:

- om binnen de grenzen van de redelijkheid alles te doen waar deze algemene voorwaarden Woningwaard toe verplicht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren;

- om netjes en volgens de wet met alle privacygevoelige gegevens om te gaan;

- om zich in te spannen Uitvoerders voor te dragen met de juiste certificeringen en adequate verzekeringen;

- om bij geschillen tussen Aanvrager en Uitvoerder op te treden als intermediair om te pogen tot een voor alle partijen acceptabele oplossing te komen.

Artikel 6: Gegevensbeleid Woningwaard

6.1: Woningwaard zal alle persoonsgegevens die door de Aanvrager beschikbaar worden gesteld zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerken (verzamelen en gebruiken).

6.2: Woningwaard is verplicht tot geheimhouding van de gegevens tegenover derden, tenzij het verstrekken of openbaar maken van de gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van het project of dat expliciet anders is overeengekomen.

6.3: De gegevens van Aanvrager zijn door Aanvrager op ieder moment opvraagbaar bij Woningwaard en kunnen op verzoek uit de databestanden worden verwijderd of gewijzigd. Verwijdering of wijziging gebeurt binnen vier weken nadat Woningwaard het verzoek daartoe van de Aanvrager heeft ontvangen.

6.4: Aanvrager geeft in eerste instantie automatisch toestemming om in beperkte mate voor hem/haar relevante informatie op basis van postcode-huisnummer te worden benaderd. Het gaat hierbij onder andere om collectieve inkoopacties, buurtbijeenkomsten en seizoensgebonden advies met betrekking tot je woning. Als Aanvrager per e-mail of telefoon aangeeft daar geen prijs op te stellen worden zijn/haar gegevens verwijderd en wordt Aanvrager niet meer benaderd.

Voor meer informatie over het gegevensbeleid van Woningwaard kunt u de privacyverklaring raadplegen. De privacyverklaring is op de website van Woningwaard inzichtelijk (www.woningwaard.nl/privacy) alsmede opvraagbaar via de medewerkers van Woningwaard.

Artikel 7: Klachtenregeling & Geschilbeslechting

Woningwaard neemt klachten van Aanvrager altijd serieus en wil deze zo snel mogelijk op een redelijke en minnelijke manier oplossen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan geldt lid 3 t/m lid 4 voor het beslechten van het geschil.  

7.1: Woningwaard behoudt zich het recht voor om ‘Artikel 2: Deelnamevoorwaarden’ uit dit document eenzijdig te wijzigen.

7.2: Klachten over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst tussen Aanvrager en Uitvoerder kan de benadeelde partij schriftelijk melden bij Uitvoerder. Uitvoerder brengt Woningwaard op de hoogte. Woningwaard kan de veroorzaker uitsluiten van deelname aan volgende acties.

7.3: Op de rechtsverhouding tussen Woningwaard en Aanvragers is Nederlands recht van toepassing.

7.4: Aanvragers zullen pas een beroep op Woningwaard doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling met Uitvoerder(s) in der minne op te lossen. Indien de tussenkomst van Woningwaard geen voor alle partijen acceptabele oplossing heeft opgeleverd, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Woningwaard streeft ernaar om alle systemen zo goed mogelijk digitaal te beveiligen. Mocht Aanvrager een kwetsbaarheid tegenkomen en hierover de publiciteit willen zoeken, verzoekt Woningwaard om de kwetsbaarheid eerst te melden zodat de kwetsbaarheid kan worden hersteld. Bij voorbaat dank namens Woningwaard en alle Aanvragers.